ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

მშენებლობის ნებართვა

ნებართვები სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოების განსახორციელებლად

 

   I სტადია

 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (განახლებული)
 • საკადასტრო აზომვითი ნახაზი
 • სიტუაციური გეგმა-ნახაზი
 • გენ-გეგმა
 • ტოპოგრაფიული გეგმა
 • ცნობები კომუნიკაციების შესახებ
 • არქიტექტურული პროექტი
 • რენდერი
 • პირადობის მოწმობა

 

II- III სტადია        

 • 1. საპროექტო დოკუმენტაცია (3 ეგზემპლიარი)
 • 2. გეოლოგიური დასკვნა
 • 3. მშენებლობის ნაბერთვის მოსაკრებელი

 

დემონტაჟი    

 •  1.  ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (განახლებული)
 • 2. საკადასტრო აზომვითი ნახაზი
 • 3. გენ-გეგმა
 • 4. სიტუაციური გეგმა-ნახაზი
 • 5. ორთო ფოტო
 • 6. არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო
 • 7 . მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის/დემონტაჟის
გააზიარე