ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №1 დადგენილება 12/03/2021 12/09/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ №31 განკარგულება 10/30/2019 06/11/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და იურიდიული პირების დასუფთავების მოსაკრებელის გადასახადიდისგან დროებით გათავისუფლების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და იურიდიული პირების დასუფთავების მოსაკრებელის გადასახადიდისგან დროებით გათავისუფლების თაობაზე #10 დადგენილება 07/03/2020 12/23/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იოსებ კაპანაძე 2022 წელი იოსებ კაპანაძე 2022 წელი #10 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მალვინა ბურძენიძე 2022 წელი მალვინა ბურძენიძე 2022 წელი #11 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მამისა დიაკონოვი 2022 წელი მამისა დიაკონოვი 2022 წელი #12 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის 45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის 45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #13 დადგენილება 07/21/2023 07/27/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მარიამ დალალიშვილი 2022 წელი მარიამ დალალიშვილი 2022 წელი #14 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი არაფინანსური აქტივების ჩამოწერისა და ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესი ახალციხის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი არაფინანსური აქტივების ჩამოწერისა და ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესი #14 დადგენილება 07/21/2023 07/26/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების ახალციხის საკრებულოს 2022 წლის 31 მარტის #13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების ახალციხის საკრებულოს 2022 წლის 31 მარტის #13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #14 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალხციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემრის #11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ახალხციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემრის #11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ #15 დადგენილება 09/01/2020 09/02/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მარინე აბულაძე 2022 წელი მარინე აბულაძე 2022 წელი #15 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ #15 დადგენილება 07/21/2023 07/26/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის #1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის #1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #15 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცბის შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის #9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცბის შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის #9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ #16 დადგენილება 08/31/2020 08/31/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერი ხაბეიშვილი 2022 წელი მერი ხაბეიშვილი 2022 წელი #16 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 ივნისის #44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 ივნისის #44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. #16 დადგენილება 07/21/2023 07/26/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით განაცემის პირობებიანი და უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ფორმების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით განაცემის პირობებიანი და უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ფორმების დამტკიცების შესახებ #16 დადგენილება ბ 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ #17 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნათელა ლურსმანაშვილი 2022 წელი ნათელა ლურსმანაშვილი 2022 წელი #17 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #4 დადგენილებაში ცვლილებების შტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #4 დადგენილებაში ცვლილებების შტანის თაობაზე #18 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნოდარი ხითარიშვილი 2022 წელი ნოდარი ხითარიშვილი 2022 წელი #18 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 20220წლის ბიუჯეტის სოციალრი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 20220წლის ბიუჯეტის სოციალრი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #19 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნონა ქოზაშვილი 2022 წელი ნონა ქოზაშვილი 2022 წელი #19 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან საგანამანათლებლო, კულტურული და სპორტული პროგრამების ფულადი საჩუქრის გაცემის წესის დამტკიცების შეხსახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან საგანამანათლებლო, კულტურული და სპორტული პროგრამების ფულადი საჩუქრის გაცემის წესის დამტკიცების შეხსახებ #20 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პეტროს ვართანიან 2022 წელი პეტროს ვართანიან 2022 წელი #20 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საბა კბილაშვილი 2022 წელი საბა კბილაშვილი 2022 წელი #21 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის "ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს ახალცხიხის მერის სტიპენდიის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის "ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს ახალცხიხის მერის სტიპენდიის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ #21 დადგენილება 04/28/2022 05/03/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სიმონ გელაშვილი 2022 წელი სიმონ გელაშვილი 2022 წელი #23 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ , საკრებულოს 2018 წ. 12 იანვრის # 9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ , საკრებულოს 2018 წ. 12 იანვრის # 9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #23 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის #23 დადგენილებაში ცვლილებაში შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის #23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #23 დადგენილება დადგენილება 12/18/2020 12/18/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის საშტატო ნუსხისა და მერიის თანამდებობების პირთა და მოსამსახურეთა თამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის საშტატო ნუსხისა და მერიის თანამდებობების პირთა და მოსამსახურეთა თამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. #24 დადგენილება 05/31/2022 06/06/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ #24 დადგენილება დადგენილება 12/18/2020 12/18/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკკიცების თაობაზე #25 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ხორენ ოგანესიანი 2022 წელი ხორენ ოგანესიანი 2022 წელი #26 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ #26 დადგენილება 12/18/2020 12/18/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე #26 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დავით ლომიძე 2022 წელი დავით ლომიძე 2022 წელი #27 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დავით სამსონიძე 2022 წელი დავით სამსონიძე 2022 წელი #27 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზოია ბალიაშვილი 2022 წელი ზოია ბალიაშვილი 2022 წელი #27 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ამბარცუმ ბაბოიანი 2022 წელი ამბარცუმ ბაბოიანი 2022 წელი #27 ანგარიში 11/30/2022 11/30/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე #27 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე #28 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ #29 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნინო მიქაბერიძე 2022 წელი ნინო მიქაბერიძე 2022 წელი #29 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნოდარ ტალახაძე 2022 წელი ნოდარ ტალახაძე 2022 წელი #29 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბესიკ ბლიაძე 2022 წელი ბესიკ ბლიაძე 2022 წელი #3 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ #30 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. #31 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. #32 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages